Praktische informatie

Privacyregelement

Het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en ouders is aan regels gebonden. Deze regels staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp).

Leerlinggegevens

De Wbp bepaalt dat het bevoegd gezag persoonsgegevens mag verzamelen met een vooraf bekend doel en dat alleen ouders, verzorgers, schoolleiding en het onderwijspersoneel de leerlinggegevens kunnen inzien. Dat geldt ook voor de gegevens van ouders van leerlingen.

Gegevens verstrekken aan derden

In speciale gevallen mogen ook derden de gegevens bekijken of gegevens aan derden worden verstrekt. Bijvoorbeeld:

  • vanuit wettelijke voorschriften en verplichtingen;
  • bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget (het rugzakje);
  • als een leerling naar een andere school binnen het voortgezet onderwijs;
  • als de Inspectie van het Onderwijs daarom vraagt. Die mag de leerlinggegevens inzien om toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs;
  • in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling.

In andere gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden de gegevens van hun kind mogen inzien.