Wij zijn het Ichthus

Ouders en school

We hebben niet alleen graag goed contact met jou als leerling, maar ook met je ouders of verzorgers. Sámen komen we tot het resultaat: een diploma dat past bij jouw talenten, mogelijkheden en drijfveren, in overeenstemming met onze christelijke grondslag. Hoe we je ouders betrekken? Dat doen we met communicatie, overleg en inspraakmogelijkheid.

Communicatie met ouders

We houden u op allerlei manieren op de hoogte. Via deze website, de digitale nieuwsbrief, mailberichten, ouderavonden en voorlichtingsavonden. In bijzondere gevallen ontvangt u post door de brievenbus. Dit doen we als we er absoluut zeker van willen zijn dat een bericht u bereikt. Denk aan een formeel bericht vanuit onze school en aan een bericht dat uitsluitend is bestemd voor u.

Resultaten bijhouden via internet

Via het Ouderportaal blijft u goed op de hoogte van de schoolresultaten van uw kind. Naar aanleiding van de cijferrapporten in de eerste en tweede periode, kunt u een gesprek aanvragen met de mentor en met vakdocenten.

Overleg met mentor en decaan

Heeft u als ouders vragen over het functioneren of het welbevinden van uw kind? Of zijn er in uw gezin of directe omgeving ingrijpende gebeurtenissen waarover u ons graag informeert? Neem dan contact op met de mentor. Doe dit gerust en aarzel niet. Het is in het belang van uw kind!

Inspraak voor ouders

We vinden het belangrijk dat u kunt meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen op onze school. Dat kan op diverse manieren.

Ouderpanels

Elke afdeling (vmbo-tl, havo en vwo) heeft een ouderpanel van 12 tot 15 ouders. Dit panel fungeert als klankbord voor het managementteam van de school. Drie keer per schooljaar overlegt het ouderpanel met de afdelingsdirecteur over nieuwe ontwikkelingen en peilt daarbij de mening van ouders over deze plannen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele overlegorgaan voor het College van Bestuur (directie). De MR bestaat naast personeelsleden en leerlingen, ook uit ouders. De MR komt gemiddeld 8 keer per schooljaar bij elkaar, samen met de directeur. De MR heeft bevoegdheden om met hem mee te denken en mee te praten over alle (beleids)zaken die de school aangaan, zoals bijv. schoolkostentabel, begroting, benoeming van 1 lid RvT en vakantierooster. Soms moet de directeur om advies vragen, maar er zijn ook zaken waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in een reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS).
De oudergeleding binnen de MR (OMR) is de schakel tussen ouders en de directie. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Iemand komt in de OMR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures. De oudergeleding van de MR is via [email protected] bereikbaar.

Leerlingenstatuut

Download hier het leerlingenstatuut.